La nuova stagione dei moderati italiani.

La nuova stagione dei moderati italiani.
 
https://www.facebook.com/mauriziolupi.it/videos/2510958322249870/?__xts__%5B0%5D=68.ARDZe-6V7lScNFjQP_fguYmVnGDvwtbDoyq9Mxg6ohByMN49cS6uo9yOs-svLZc8kCppgjyj-rrrYSePSYCmiPeVnbRYBc9uveuod_lV4MhuP5cJ0GOZmurjJgSPFVBak84Co1VrZbN2HRvyW9u1TTvSt-vSdW9XVobaNbrmmFH2NHyuAH5Fnb2IMkVZmn8snIdODA0VEpw6WNAjnhZUjnxL4KnWsPJHYF29_WpSoUXs5VAWmMvVHgErMPWTL3_g4VJwiv0nOsZL_p8Rsa8IIHhIhJymvHpnNrmDdxmDxLQW5Vv0m9Nloo_LT3ydEZ-HA0jcBkYZRnkstigiL5GmDNa0&__tn__=-R
 
 
#TorniamoAFarePolitica